[:ca]Manifest[:es]Manifiesto[:]

[:ca]Adhereix-te de forma individual o com a entitat al nostre manifest i ens ajudaràs a que el model d’intervenció educativa dins de les presons catalanes canviï.

Per fer-ho només cal que omplis el formulari que trobaràs aquí.

EL MANIFEST

Grup 33 és una plataforma social integrada per moltes persones de diferents sectors de la societat civil catalana sensibilitzades amb el món penitenciari, i que volem que les nostres presons rehabilitin a les persones.

Volem donar suport i beneficiar a totes les persones relacionades amb el món de les presons a Catalunya: a) als que compleixen condemna, b) als que treballen a la presó, c) a les víctimes dels que estan a la presó, d) a tots els familiars i amics d’aquests col·lectius.

Constatem que les nostres presons catalanes disposen de bons professionals, de programes innovadors i que s’estan millorant les infraestructures. Malgrat això, hem avançat molt poc en la disminució del consum de drogues i de violència i els índexs de reincidència segueixen sent molt elevats. És per això que constatem una pèrdua de confiança per part de la societat en la utilitat dels centres penitenciaris.

Demanem avançar cap a models alternatius que s’estan provant amb èxit, i desenvolupar-los a les nostres presons. Aquests models es basen en la creació d´espais lliures de droga i violència, generar nous hàbits de conducta i treball i establir una convivència que resulti terapèutica per a l’intern, amb l’acompanyament i la implicació del funcionari. Aquest nou enfocament produeix en l’intern la presa de consciència necessària i l´ajuda a preparar-se personal i laboralment per aconseguir l’objectiu final de la seva futura reinserció a la societat.

Pretenem impulsar a l’Administració, per tal que aposti per posar tots els mitjans necessaris per garantir, que els interns que estiguin disposats, puguin realitzar un procés personal que els ajudi a reinserir-se a la societat en les millors condicions possibles. És un deure constitucional, una obligació humana i moral, i la seva consecució ens porta a una societat més segura, més justa i en pau.

Considerem que la presó forma part de la societat, i que la implicació de la societat civil és necessària, però només serà possible si l’Administració demostra que les seves polítiques penitenciàries són eficaces i que “les penes privatives de llibertat estaran orientades cap a la reeducació i la reinserció social” tal com es reflecteix en l’article 25 de la Constitució.

UNA ALTRA PRESÓ ÉS POSSIBLE, si ens unim tots els ciutadans i fem sentir la nostra veu per aconseguir la voluntat política necessària per tal que aquesta proposta es faci realitat. Amb aquest objectiu, us animem a adherir-vos a la nostra plataforma de ciutadans compromesos amb el món de les presons, en la qual tots som molt necessaris per aconseguir centres penitenciaris a Catalunya que rehabilitin de veritat a les persones i en conseqüència, ajudin a reduir la delinqüència.

Pots descarregar la versió en pdf aquí.[:es]

Únete de forma individual o como entidad a nuestro manifiesto y nos ayudarás a que el modelo de intervención educativa dentro de las prisiones catalanas cambie.

Para hacerlo sólo hace falta que rellenes el formulario que encontrarás aquí.

EL MANIFIESTO

Grup 33 es una plataforma social integrada por muchas personas de diferentes sectores de la sociedad civil catalana sensibilizadas con el mundo penitenciario, y que queremos que nuestras prisiones rehabiliten a las personas.

Queremos apoyar y beneficiar a todas las personas relacionadas con el mundo de las prisiones en Cataluña: a) a los que cumplen condena, b) a los que trabajan en la prisión, c) a las víctimas de los que están en la prisión, d) a todos los familiares y amigos de estos colectivos.

Constatamos que nuestras prisiones catalanas disponen de buenos profesionales, de programas innovadores y que se están mejorando las infraestructuras. A pesar de esto, hemos avanzado muy poco en la disminución del consumo de drogas y de violencia y los índices de reincidencia siguen siendo muy elevados. Es por eso que constatamos una pérdida de confianza por parte de la sociedad en la utilidad de los centros penitenciarios.

Pedimos avanzar hacia modelos alternativos que se están probando con éxito y desarrollarlos en nuestras prisiones. Estos modelos se basan en la creación de espacios libres de droga y violencia, generar nuevos hábitos de conducta y trabajo y establecer una convivencia que resulte terapéutica para el interno, con el acompañamiento y la implicación del funcionario. Este nuevo enfoque produce en el interno la presa de conciencia necesaria y lo ayuda a prepararse personal y laboralmente para conseguir el objetivo final de su futura reinserción a la sociedad.

Pretendemos impulsar a la Administración, para que apueste para poner todos los medios necesarios para garantizar, que los internos que estén dispuestos, puedan realizar un proceso personal que los ayude a reinsertarse a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Es un deber constitucional, una obligación humana y moral, y su consecución nos trae a una sociedad más segura, más justa y en paz.

Consideramos que la prisión forma parte de la sociedad, y que la implicación de la sociedad civil es necesaria, pero sólo será posible si la Administración demuestra que sus políticas penitenciarias son eficaces y que “las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social” tal como se refleja en el artículo 25 de la Constitución.

OTRA PRISIÓN ES POSIBLE, si nos unimos todos los ciudadanos y hacemos oír nuestra voz para conseguir la voluntad política necesaria para que esta propuesta se haga realidad. Con este objetivo, os animamos a uniros a nuestra plataforma de ciudadanos comprometidos con el mundo de las prisiones, en la cual todos somos muy necesarios para conseguir centros penitenciarios en Cataluña que rehabiliten de verdad a las personas y, en consecuencia, ayuden a reducir la delincuencia.

Puedes descargar la versión en pdf aquí.[:]