[:ca]Què fem?[:es]¿Qué hacemos?[:]

[:ca]

Des del Grup 33 ens marquem 3 línies principals per treballar que podem agrupar en blocs de treball: sensibilització, recerca i col·laboració amb els centres.

 • Sensibilització

Pensem que conèixer de primera mà una alternativa al model penitenciari tradicional  fa reflexionar i encoratja a voler participar directa o indirectament en la transformació del model penitenciari.

És per aquest motiu que donem un pes molt important a les xerrades de sensibilització a centres docents i a entitats socials. Volem seguir sent considerats formadors de referència en un model eficient de gestió penitenciaria, fet que implica haver de realitzar un pla de sensibilització social on puguem comptar amb experts reconeguts en la matèria que ens ajudin a dissenyar els continguts i materials de treball, a més de voler divulgar el nostre manifest i aconseguir el màxim d’adherits possibles.

Fins ara hem fet xerrades a diferents graus universitaris d’ESADE, UAB, UB, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, al Setem Catalunya i la Coordinadora contra la marginació de Cornellà.

 • Recerca

Durant 2013 i 2014 vàrem estar treballant en la preparació de les Jornades de presentació dels resultats de l’estudi “La Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social: un model d’intervenció que millora la reinserció social” que ha dut a terme l’equip de recerca que lidera la Doctora Txus Morata de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés la Universitat Ramon Llull.

Ens agradaria poder anar més enllà i poder organitzar espais de reflexió i debat de forma periòdica que impulsin a l’administració a replantejar-se el model actual de gestió penitenciaria.

Des del Grup 33 creiem que hem de seguir apostant per la necessitat de treballar en l’obtenció d’evidències empíriques que demostrin que el model que proposem ofereix uns resultats substancialment millors als resultats de l’aplicació del model actual en termes de rehabilitació i de disminució de reincidència. D’altra banda té un cost econòmic inferior a l’actual.

 • Col·laboració amb Centres

Per a nosaltres ha estat una prioritat crear espais de trobada entre impulsors de nous models d’intervenció dins de les presons i persones que voluntàriament o professionalment ofereixen la seva dedicació a posar en marxa activitats concretes que aposten per un model de presó obert a la societat i altament rehabilitador. Els objectius d’aquest espais són:

 • La unió de forces per afavorir el canvi en les presons que s’estigui treballant el model de participació i convivència.
 • Intercanviar coneixements i estratègies que hagin afavorit la consecució de model.
 • Donar sortida i suport a aquelles persones que proposin organitzar tallers i activitats  en diverses temàtiques (esports, creixement personal, cultura, formació, actualitat, presentació de llibres) sempre que aquestes activitat aportin els 7 principis del Grup 33.
 • Posar en contacte amb entitats que ja treballin dins de presó i  que puguin recolzar la seva intervenció i acompanyament. La nostra entitat de referència per la gestió d’activitats dins dels centres és la Fundació Ared.

Les entitats que han col.laborat en activitats dins dels Centres Penitenciaris, gràcies al pont que suposa el Grup 33:

 • ARED
 • Foundation Résonnance
 • ESADE
 • RUIDO PHOTO
 • VOLUNTARIAT DIRECTE

 

 • Taula de Participació Social (TPS)

Formem part de la comissió d’enllaç de la Taula de Participació Social (TPS) des del 2011 amb l’objectiu de  donar a conèixer la nostra doble missió i en conseqüència crear aliances de participació en la transformació del model actual de presons.

 • ESADE– Comercialització de productes artesanals elaborats en el propi centre penitenciari

Potenciar la participació d’altres entitats en les accions que es duen a terme dins del CP de Lledoners és clau a l’hora de facilitar la presa de consciència de la necessitat d’integrar les persones privades de llibertat com a subjectes actius en la transformació social. Per aquest motiu en diverses ocasions els estudiants de ESADE han comercialitzat en dates assenyalades (Sant Jordi, Nadal) els productes elaborats artesanalment pels interns.

Altres entitats amb les que hem mantingut col·laboracions puntuals són ARED, Presons pel canvi, Ruido Photo, Foundation Réssonnance així com també amb la UAB i la UB.[:es]

Desde el Grupo 33 nos marcamos 3 líneas principales  para trabajar, que podemos agrupar en bloques de trabajo: sensibilización, investigación y colaboración con los centros.

 • Sensibilización

Pensamos que conocer de primera mi una alternativa al modelo penitenciario tradicional,  hace reflexionar y alienta a querer participar directa o indirectamente en la transformación del modelo penitenciario.

Es por este motivo, que damos un peso muy importante a las charlas de sensibilización a centros docentes y a entidades sociales. Queremos seguir siendo considerados formadores de referencia en un modelo eficiente de gestión penitenciaria, hecho que implica tener que realizar un plan de sensibilización social donde podamos contar con expertos reconocidos en la materia que nos ayuden a diseñar los contenidos y materiales de trabajo, además de querer divulgar nuestro manifiesto y conseguir el máximo de adheridos posibles.

Hasta ahora hemos hecho charlas a diferentes grados universitarios de ESADE, UAB, UB, la Facultad de educación social y trabajo social Pere Tarrés, al Setem Cataluña y la Coordinadora contra la marginación de Cornellà.

 • Investigación

Durante 2013 y 2014 estuvimos trabajando en la preparación de las Jornadas de presentación de los resultados del estudio “La Pedagogía Social Comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social: un modelo de intervención que mejora la reinserción social” que ha llevado a cabo el equipo de investigación que lidera la Doctora Txus Morata de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

Nos gustaría poder ir más allá y poder organizar espacios de reflexión y debate de forma periódica que impulsen a la administración a replantearse el modelo actual de gestión penitenciaria.

Desde el Grupo 33 creemos que tenemos que seguir apostando por la necesidad de trabajar en la obtención de evidencias empíricas que demuestren que el modelo que proponemos ofrece unos resultados sustancialmente mejores a los resultados de la aplicación del modelo actual en términos de rehabilitación y de disminución de reincidencia. Por otro lado tiene un coste económico inferior al actual.

 • Colaboración con Centros

Para nosotros ha sido una prioridad crear espacios de encuentro entre impulsores de nuevos modelos de intervención dentro de las prisiones y personas que voluntariamente o profesionalmente ofrecen su dedicación a poner en marcha actividades concretas que apuestan por un modelo de prisión abierto a la sociedad y altamente rehabilitador. Los objetivos de este espacios son:

 1. La unión de fuerzas para favorecer el cambio en las prisiones que se esté trabajando el modelo de participación y convivencia.
 2. Intercambiar conocimientos y estrategias que hayan favorecido la consecución del modelo.
 3. Dar salida y apoyo a aquellas personas que propongan organizar talleres y actividades  en varias temáticas (deportes, crecimiento personal, cultura, formación, actualidad, presentación de libros) siempre que estas actividades aporten los 7 principios del Grupo 33.
 4. Poner en contacto con entidades que ya trabajen dentro de prisión y  que puedan apoyar su intervención y acompañamiento. Nuestra entidad de referencia por la gestión de actividades dentro de los centros es la Fundación Ared.

Las entidades que han colaborado en actividades dentro de los Centros Penitenciarios, gracias al puente que supone el Grupo 33:

 • ARED
 • Foundation Résonnance
 • ESADE
 • RUIDO PHOTO
 • VOLUNTARIADO DIRECTO
 • Taula de Participación Social (TPS)

Formamos parte de la Comisión de Enlace de la Taula de Participación social (TPS) des de 2011 con el objetivo de dar a conocer nuestra doble misión y, en consecuencia, crear alianzas de participación en la transformación del modelo actual de prisiones.

 • ESADE– Comercialización de productos artesanales elaborados con el propio centro penitenciario

Potenciar la participación de otras entidades en las acciones que se llevan a cabo dentro del CP Lledoners es clave a la hora de facilitar la toma de conciencia de la necesidad de integrar a personas privadas de libertad como sujetos activos en la transformación social. Por este motivo en varias ocasiones los estudiantes de ESADE han comercializado en fechas aseñaladas (Sant Jordi, Navidad) los productos elaborados artesanalmente por los internos.

Otras entidades con las que hemos mantenido colaboraciones puntuales son  ARED, Presons pel canvi, Ruido Photo, Foundation Réssonnance así como también la UAB y la UB.[:]