[:ca]El model[:es]El modelo[:]

[:ca]

Com a societat civil que som i que representem volem ser un agent actiu durant l’elaboració de les polítiques socials en l’àmbit penitenciari. Pensem que l’única fórmula per avançar cap a un canvi real i àgil és amb la col·laboració i cooperació de tots els que hi estem implicats.

Defensem un model que va nèixer al CP Lledoners amb els Mòduls de Participació i Convivència i s’inspira en models nacionals i internacionals d’èxit com ara:

 • El Model Noruec de la presó de Bastoy, que ha aconseguit tenir l’index de reincidència més baix del món.
 • La Unitat Terapèutica Educativa del Centre Penitenciari de Villabona, que aposta per un model alternatiu que transforma la realitat penitenciaria en un espai educatiu.
 • El model que implementa l’entitat de St Giles Trust a 24 presons al Regne Unit.

Creiem en la rehabilitació, en primer lloc, per efectivitat, atès que serveix per reduir la probabilitat de reincidència. En segon lloc, per justícia, ja que dóna noves oportunitats per a la rehabilitació a persones que molt probablement han presentat molts dèficits en la seva trajectòria. I en última instància, per humanitat, perquè volem que es redueixin els efectes col·laterals dels càstigs (en la mateixa persona, en les famílies).

A Catalunya, segons el departament de Justícia, la mitjana de condemna total imposada al 2016 va ser de 7’7 anys i les condemnes superiors a 5 anys van ser el 54,2%, mentre que a Europa van ser el 29’9%. Cal tenir en compte que el Consell d’Europa defineix com a pena de llarga durada, aquella que supera els 3 anys. En canvi socialment la consciència diu que tenim un codi penal tou i que la gent no compleix la mesura de presó.

La taxa de reincidència penitenciaria entre l’any 2010 i l’any 2014 a Catalunya, per persones condemnades a una pena privativa de llibertat, va ser del 30,2% (Capdevila, et.al., 2015). És a dir, tres de cada deu persones que estaven a la presól’any 2010 han tornat a reingressar per un nou delicte durant el període de seguiment. Si bé ha disminuït la taxa significativament respecte l’any 2008 (que estava en un 40%), sembla degut a característiques diferents de la població penitenciaria entre un període d’estudi i l’altre.

Les taxes de reincidència de les persones que acaben la condemna en règim ordinari són molt més elevades que les de les persones que la finalitzen en règim obert o en llibertat condicional (Ibáñez i Cid, 2016). Les persones que acaben la condemna en llibertat condicional a Catalunya, escollides per bon pronòstic per part dels professionals, només reincideix un 11,6%, és a dir, un de cada deu (Capdevila, et.al., 2015). En canvi, els interns que han sortit directament des de primer grau reincideixen 10 punts més que els que surten en segon grau. Alhora, aquests doblen en taxa de reincidència els que surten en tercer grau (Capdevila, et.al., 2015).

Creiem que un model penitenciari rehabilitador s’ha de basar en uns principis, inqüestionables per a nosaltres, que assegurin un entorn favorable i de qualitat en la intervenció professional. Al mateix temps pensem que la feina de les organitzacions del tercer sector i a la societat civil dins de les institucions penitenciaries ha de ser més permeable, per garantir aquesta obertura cap a l’exterior i un contacte amb l’actualitat històrica.

La nostra proposta es basa en 7 principis imprescindibles que actualment no s’estan donant a la majoria de mòduls dels centres penitenciaris catalans. Comptem amb unes bones infraestructures amb bons professionals, però ara el que cal és aprofitar el coneixement adquirit, millorar i encaminar-nos cap a l’excel·lència.

 1. Absència de droga i violència.

Els interns participen activament en protegir el mòdul on viuen de la presència de drogues i d’actituds violentes. Aquesta absència de droga fa possible un canvi de context i d’ambient radical, que evidentment afavoreixi al canvi personal.

 1. Funcionaris de vigilància com a referents.

Els professionals de vigilància passen de tenir, un paper únicament centrat en el control, a ser un agent que acompanya l’intern en tot el seu procés de reinserció.

Vigilància és el grup de professionals més ampli i que més contacte té amb els interns i internes en espais no formals i per tant espais del dia a dia que han de ser coherents amb el que es treballa als espais de tractament individualitzats i grups terapèutics.

El fet de ser un referent més educatiu propicia una relació de respecte , confiança mútua, cooperació i solidaritat

 1. Procés personal de l’intern com a eix central de l’estada a presó.

Prendre consciència, partir d’un reconeixement del recorregut vital i assumir la història personal, són els punts de partida bàsics de cada intern/a per poder construir un futur estable.

 1. Participació activa dels interns/es en la gestió dels mòduls.

Es demana el compromís en tota l’organització de la vida dins de la presó, proposant iniciatives a l’equip professional, per tal de que es prenguin decisions consensuades amb els interns sempre amb la supervisió de l’equip interdisciplinar de professional.

 1. Voluntarietat per accedir-hi i oportunitat per a tothom.

Qualsevol intern que ho desitgi de veritat i assumeixi els compromisos, pot entrar a formar part dels Mòduls de Participació i Convivència (MPC), sense cap mena d’exclusió. Creiem que atendre des de l’ingrés al centre penitenciari en aquest tipus de mòduls afavoreix la no aparició de l’estigma social que comporta la presó, i en conseqüència i recuperació amb un pronòstic més favorable.

És imprescindible que la persona opti per aquest mòduls sabent el compromís que requereixen i l’alt nivell de treball personal que suposarà. Per tant no pot ser que s’obligui als interns a formar-ne part perquè els resultats no seran els esperats.

 1. Implicació familiar i comunitària

Recuperar l’entorn familiar i la relació amb la societat són aspectes vitals per a la rehabilitació de l’intern.

 1. Finalitat terapèutica i educativa

Totes les activitats i experiències que es desenvolupen han de tenir un caràcter terapèutic i educatiu que suposin el treball de valors de forma transversal  (l’escola, els tallers, i la formació ocupacional…).

[:es]

Como sociedad civil que somos y que representamos queremos ser un agente activo durante la elaboración de las políticas sociales en el ámbito penitenciario. Pensamos que la única fórmula para avanzar hacia un cambio real y ágil es con la colaboración y cooperación de todos los que estamos implicados.

Defendemos un modelo que va nèixer al CP Lledoners con los Módulos de Participación y Convivencia y se inspira en modelos nacionales e internacionales de éxito como por ejemplo:

 • El Modelo Noruego de la prisión de Bastoy, que ha conseguido tener el índice de reincidencia más bajo del mundo.
 • La Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona, que apuesta por un modelo alternativo que transforma la realidad penitenciaria en un espacio educativo.
 • El modelo que implementa la entidad de St Giles Trust en 24 prisiones en el Reino Unido.

Creemos en la rehabilitación, en primer lugar, por efectividad, dado que sirve para reducir la probabilidad de reincidencia. En segundo lugar, por justicia, ya que da nuevas oportunidades para la rehabilitación a personas que muy probablemente han presentado muchos déficits en su trayectoria. Y en última instancia, por humanidad, porque queremos que se reduzcan los efectos colaterales de los castigos (en la misma persona, en las familias).

En Cataluña, según el departamento de Justicia, la media de condena total impuesta al 2016 fue de 7’7 años y las condenas superiores a 5 años fueron el 54,2%, mientras que en Europa fueron el 29’9%. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Europa define como pena de larga duración, aquella que supera los 3 años. En cambio socialmente la conciencia dice que tenemos un código penal blando y que las personas no cumplen las medidas de prisión que se les imponen.

La tasa de reincidencia penitenciaria entre el año 2010 y en 2014 en Cataluña, por personas condenadas a una pena privativa de libertad, fue del 30,2% (Capdevila, et.al., 2015). Es decir, tres de cada diez personas que estaban en la prisión en 2010 han vuelto a reingresar por un nuevo delito durante el periodo de seguimiento. Si bien ha disminuido la tasa significativamente respeto en 2008 (que estaba en un 40%), parece debido a características diferentes de la población penitenciaria entre un periodo de estudio y el otro.

Las tasas de reincidencia de las personas que acaban la condena en régimen ordinario son mucho más elevadas que las de las personas que la finalizan en régimen abierto o en libertad condicional (Ibáñez y Cid, 2016). Las personas que acaban la condena en libertad condicional en Cataluña, escogidas por buen pronóstico por parte de los profesionales, sólo reincide un 11,6%, es decir, uno de cada diez (Capdevila, et.al., 2015). En cambio, los internos que han salido directamente desde primer grado reinciden 10 puntos más que los que salen en segundo grado. A la vez, estos doblan en tasa de reincidencia los que salen en tercer grado (Capdevila, et.al., 2015).

Creemos que un modelo penitenciario rehabilitador se tiene que basar en unos principios, incuestionables para nosotros, que aseguren un entorno favorable y de calidad en la intervención profesional. Al mismo tiempo pensamos que el trabajo de las organizaciones del tercer sector y a la sociedad civil dentro de las instituciones penitenciaries tiene que ser más permeable, para garantizar esta apertura hacia el exterior y un contacto con la actualidad histórica.

Nuestra propuesta se basa en 7 principios imprescindibles que actualmente no se están dando en la mayoría de módulos de los centros penitenciarios catalanes. Contamos con unas buenas infraestructuras con buenos profesionales, pero ahora lo que hace falta es aprovechar el conocimiento adquirido, mejorar y encaminarnos hacia la excelencia.

 1. Ausencia de droga y violencia.

  Los internos participan activamente al proteger el módulo donde viven de la presencia de drogas y de actitudes violentas. Esta ausencia de droga hace posible un cambio de contexto y de ambiente radical, que evidentemente favorezca al cambio personal.

 2. Funcionarios de vigilancia como referentes.

  Los profesionales de vigilancia pasan de tener un papel únicamente centrado en el control a ser un agente que acompaña el interno en todo su proceso de reinserción.

  Vigilancia es el grupo de profesionales más amplio y que más contacto tiene con los internos e internas en espacios no formales y por lo tanto espacios del día a día que tienen que ser coherentes con lo que se trabaja en los espacios de tratamiento individualizados y grupos terapéuticos.

  El hecho de ser un referente más educativo propicia una relación de respeto , confianza mutua, cooperación y solidaridad.

 3. Proceso personal del interno como eje central de la estancia a prisión.

  Tomar conciencia, partir de un reconocimiento del recorrido vital y asumir la historia personal, son los puntos de partida básicos de cada interno/a para poder construir un futuro estable.

 4. Participación activa de los internos/se en la gestión de los módulos.

  Se pide el compromiso en toda la organización de la vida dentro de la prisión, proponiendo iniciativas al equipo profesional, para que se tomen decisiones consensuadas con los internos siempre con la supervisión del equipo interdisciplinar de profesional.

 5. Voluntariedad para acceder y oportunidad para todo el mundo.

  Cualquier interno que lo desee de verdad y asuma los compromisos, puede entrar a formar parte de los Módulos de Participación y Convivencia (MPC), sin ningún tipo de exclusión. Creemos que atender desde el ingreso en el centro penitenciario en este tipo de módulos favorece la no aparición del estigma social que comporta la prisión, y en consecuencia y recuperación con un pronóstico más favorable.

  Es imprescindible que la persona opte por estos módulos a sabiendas del compromiso que requieren y el alto nivel de trabajo personal que supondrá. Por lo tanto no puede ser que se obligue a los internos a formar parte de ellos porque los resultados no serán los esperados.

 6. Implicación familiar y comunitaria

  Recuperar el entorno familiar y la relación con la sociedad son aspectos vitales para la rehabilitación del interno.

 7. Finalidad terapéutica y educativa

  Todas las actividades y experiencias que se desarrollan tienen que tener un carácter terapéutico y educativo, que supongan el trabajo de valores de forma transversal  (la escuela, los talleres, y la formación ocupacional…).

[:]